MKS

Kontakty

BIP

logoMiasta

 

Komunikaty

Informancje z przebiegu realizacji projektu.

uwaga

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. informuje, iż rzeczowa realizacja projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego” zakończyła się 1 sierpnia 2011r., natomiast finansowa realizacja projektu zgodnie z umową 31.08.2011r.

Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie w czerwcu 2009r. Po pozytywnej ocenie formalnej, merytorycznej i strategicznej wniosek został wyłoniony do dofinansowania.

Umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a MKS została podpisana 29 lipca 2010r.

W wyniku tej umowy projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna. Działanie 2.1. Infrastruktura komunikacyjna, Schemat D Transport publiczny. Wysokość dofinansowania wyniosła 7 912 750,30 zł, zaś całkowita wartość projektu to kwota 11 392 908,86zł.

W wyniku aneksowania umowy ostateczna wartość projektu wyniosła 11 595 182,04 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR – 7 905 152,26 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu oraz poprawa systemu komunikacji miejskiej i powiązań komunikacyjnych na obszarze Gminy Miejskiej oraz gmin sąsiadujących, poprzez utworzenie i uruchomienie nowoczesnych zintegrowanych systemów zarządzania i monitorowania flotą pojazdów MKS wraz z wymianą taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu Mieleckiej Karty Miejskiej w formie elektronicznej portmonetki

Realizacja projektu obejmowała następujące etapy:

1. Adaptacja istniejącego budynku MKS do celów zarządzania dynamiczną informacją pasażerską więcej

2. Wyposażenie w niezbędny sprzęt i infrastrukturę z oprogramowaniem budynku MKS i taboru w tym:

a) Doposażenie posiadanego taboru tj.:
- tablice elektroniczne wewnątrz autobusów
- kasowniki
- autokomputery
- urządzenia niezbędne do nawiązania łączności z centrum zarządzania
b) Zakup i instalacja sprzętu informatycznego niezbędnego do funkcjonowania centrum m.in. komputery, sieć, serwer.
c) Zakup oprogramowania komputerowego3. Zakup wolnostojących punktów doładowań biletów elektronicznych (6 szt.)

4. Zakup bezkontaktowych kart elektronicznych

5. Zakup elektronicznych tablic na przystankach (3-wierszowch i 5 wierszowych) więcej

6. Zakup 2 szt. autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG więcej

7. Zakup 10 szt. autobusów zasilanych olejem napędowym

I dostawa - 3 szt. autobusów Solaris Urbino 8,9 LE

II dostawa - 7 szt. autobbusów Solaris Urbino 8,9 LE


W wyniku realizacji projektu rozstrzygnięto 4 postępowania przetargowe tj.:

1. Roboty budowlane i zmiana programu użytkowego części parteru istniejącego budynku MKS pod potrzeby projektowanego Centrum Zarządzania Dynamiczną Informacją Pasażerską oraz przebudowa części budynku MKS”.

Wybrana oferta złożona została przez firmę: Zakład Remontowo – Budowlany MALBUD J. Dolot ul. Sękowskiego 4a/3; 39 – 300 Mielec za cenę: 279.380,00 zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano 05.03.2010r.

2. Dostawa nowych autobusów dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu (12m CNG) w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego”.

Wybrana oferta złożona została przez Konsorcjum Firm: WOWO Sp. z o.o.
ul. Kombatantów 7; 15 – 110 Białystok (Lider) oraz TEDOM s.r.o. Vycapy 195, 674 01 Trebic (Partner) za cenę – 2.229.083,96 zł brutto. Umowę z Wykonawcą podpisano 9.07.2010r.

3. Dostawa, uruchomienie i modernizacja istniejącego nowoczesnego zintegrowanego systemu zarządzania i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego”.

Wybrana oferta została złożona przez firmę R&G PLUS Sp. z o.o., ul. Traugutta 7
39 – 300 Mielec, za cenę – 1.495.720,00 zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano 28.06.2010r. Realizacja umowy obejmowała następujące dostawy: Wyposażenie w niezbędny sprzęt i infrastrukturę z oprogramowaniem budynku MKS i taboru, zakup punktów doładowań biletów elektronicznych, bezkontaktowych kart elektronicznych oraz zakup elektronicznych tablic na przystankach .

4. Dostawę nowych autobusów dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu (9m) w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno – komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego”.

Wybrana oferta została złożona przez firmę Solaris Bus & Coach S.A. , ul. Obornicka 46, Bolechowo –Osiedle ; 62-005 Owińska, za ceną – 7.487.750,00 zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano 09.08.2010r.. Realizacja umowy obejmowała dwie dostawy: w pierwszym etapie dostarczono 3 autobusy, zaś w drugiej dostawie 7pojazdów.


Autobusy spełniają wymagane normy spalania paliw, zaś przemieszczanie się nimi jest łatwiejsze dla pasażerów zwłaszcza dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ponadto dzięki instalacji systemów i urządzeń istnieje możliwość kontrolowania w czasie rzeczywistym punktualności i przebiegu trasy pojazdu podczas realizacji rozkładu jazdy. W efekcie realizacji projektu nastąpi także poprawa bezpieczeństwa pasażerów, dzięki instalacji urządzeń umożliwiających łączność kierowcy z dyspozytorem. System jest nowoczesnym narzędziem wspomagającym zarządzanie ruchem pojazdów na liniach komunikacyjnych, zapewniające efektywne wykorzystanie taboru, a w końcowym efekcie wpływające na wygodne i punktualne podróżowanie pasażerów.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności komunikacji miejskiej w stosunku do innych środków transportu poprzez poprawę niezawodności funkcjonowania systemu transportu miejskiego, podniesienie poziomu wygody i bezpieczeństwa podróżowania.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

INWESTUJEMY W ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

logotypy_rpo2